nieuws

Schenking op papier, denk aan de rente!

nieuws >>

De papieren schuldigerkenning is een veelgebruikte manier om erfbelasting te besparen. Voorwaarde is dat de schenker jaarlijks daadwerkelijk rente betaalt. Het komt vaak voor dat dit niet gebeurt.

 

De papieren schuldigerkenning is een schenking waarbij vermogen overgeheveld wordt door het onstaan van een schuld. De schuld kan onder voorwaarden worden afgetrokken van de nalatenschap voor de heffing van erfbelasting. Wordt er niet aan de voorwaarden voldaan, dan wordt de schenking ingevolge de hoofd regel van art. 10 SW aangemerkt als een belaste fictieve verkrijging voor de erfbelasting.

 

Fictieve erfechtelijke verkrijging Art.10 SW ziet op de situatie waarbij de erflater tijdens zijn leven vermogen heeft overgedragen, terwijl hij zich tegelijkertijd het genot heeft voorbehouden over dat vermogen. Dit artikel is ingevoerd om te voorkomen dat het betreffende vermogen zonder zakelijke tegenprestatie buiten de belaste nalatenschap valt. Het schuldigerkende wordt echter onder voorwaarden niet aan erfbelasting onderworpen.

 

De eerste voorwaarde voor het verkrijgen van het erfbelastingvoordeel - d.w.z. 'kwalificatie' schuld nalatenschap - is de (jaarlijkse) vastlegging van de schenking op papier in een notariële akte. Wordt de schenking in een onderhandse akte vastgelegd, dan is er na het overlijden van de schenker geen sprake van een schuld van de nalatenschap voor de aangifte erfbelasting. De tweede voorwaarde is dat over het geschonken bedrag door de schenker een rente van tenminste 6% (dit geldt voor rente overeengekomen vanaf 1 januari 2010) daadwerkelijk is betaald. Ook indien een zakelijke vergoeding hoger zou zijn, volstaat een rente van 6%. Wordt er een hogere rente gehanteerd, dan dient deze hogere rente ook daadwerkelijk te worden betaald.

 

Het komt voor dat gedurende of na afloop van de schenkinsperiode blijkt dat de door de schenker betaalde rente onjuist is. De schenker heeft wel rentebetalingen voldaan, maar niet voor het daadwerkelijk verschuldigde bedrag. Er is dan niet aan de rentebetalingsverplichting voldaan. Dit heeft tot gevolg dat de gehele schuldigerkenning als belaste fictieve erfrechtelijke verkrijging wordt aangemerkt.

Terug