nieuws

maatschappelijk verantwoord ondernemen

nieuws >> Algemeen

Hoewel veel ondernemers op de één of andere manier reeds een bijdrage trachten te leveren aan wat zo mooi genoemd wordt ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ is dit toch nog een onderwerp waarvan veel ondernemers denken “wat moet ik ermee en heeft dit wel zin voor mij”. Wij begrijpen deze gedachtegang, echter zien ook steeds vaker dat bedrijven er bijna niet meer omheen kunnen. Nu valt dat nog mee, maar als we naar de toekomst kijken zien we dat het onderwerp steeds belangrijker wordt.  In dit nieuwsitem willen wij je bekend maken met de term “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen”, waarom het ook voor jou belangrijk kan zijn en op welke manier je een bijdrage kan leveren.

 

Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?
Onder Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (kortweg: MVO) wordt verstaan dat je op een praktische wijze invulling geeft aan thema’s als kinderarbeid, milieu en corruptie.  Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen neem je als bedrijf de verantwoordelijkheid voor de effecten van je activiteiten als mens en/of bedrijf op het milieu, de personen in je organisatie en de samenleving als geheel. Uiteraard is het niet altijd duidelijk welke invloed jouw bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en maatschappij heeft, maar elke stap die je maakt in de richting om hierover na te denken is er één.
 

Belangrijkste bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is dat je je realiseert dat een bepaalde keuze gevolgen kan hebben voor het milieu, de personen in je organisatie en de samenleving en dat je probeert een balans te bereiken tussen de 3 P’s (people, planet en profit).

 

Waarom Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?
MVO is dé standaard voor ondernemen in de 21ste eeuw. Veel grote bedrijven zijn druk mee bezig het vormen van beleid op dit gebied. In de media kunnen we diverse redenen vinden waarom MVO belangrijk is. Een paar van die redenen zullen we onderstaand weergeven:
 

“Bedrijven die strategisch met MVO bezig zijn passen zich gemakkelijker aan de veranderende omgeving aan en zijn minder afhankelijk van economische schommelingen”.
 

“MVO levert kostenbesparing op. Bijvoorbeeld door het verminderen van afval, het verlagen van het energieverbruik, het verbeteren van de motivatie van medewerkers en een efficiëntere bedrijfsvoering”.

 

“Werknemers vinden het belangrijk dat zij trots kunnen zijn op het bedrijf waar zij werken”
 
 

“De overheid koopt sinds 2010 alleen nog in bij bedrijven die kunnen aantonen dat zij aan de minimale eisen van MVO kunnen voldoen”
 
 

“MVO is goed voor het imago van het bedrijf. Bedrijven die actief aan MVO doen hebben een streepje voor bij kredietverleners, subsidieverstrekkers en beleidsmakers. Het is dus verstandig om MVO-activiteiten te communiceren”.
 

 

“MVO is op de lange termijn noodzakelijk. We leven op aarde met steeds meer mensen die steeds meer grondstoffen nodig hebben. Een toenemend aantal grondstoffen wordt schaars. MVO kan oplossingen bieden in de stijgende vraag en dalende aanbod te voorzien”.

Zoals uit bovenstaande kan worden opgemaakt steken veel bedrijven hun MVO beleid in op het verbeteren van hun processen om daarmee het milieu te ontlasten, hun uitstraling naar de maatschappij te verbeteren en hun bedrijfskansen en –winsten te vergroten. Ook jij kan hieraan een bijdrage leveren.

 

Welke bijdrage kan je leveren?
De bijdrage die jij als bedrijf / consument kan leveren is:
- energie besparen
- compenseren van (onvermijdelijke) CO2-uitstoot
- investeren in duurzame energie
- maatschappelijk verantwoord inkopen
- vrijwillige inzet voor de samenleving
 

De overheid stimuleert milieuvriendelijk ondernemen. Zo bestaan er subsidies en fiscale regelingen voor energiezuinig ondernemen.

 

Energie besparen
Besparen op energie levert twee voordelen op. De energierekening van het bedrijf daalt. En het levert een bijdrage aan een schoner milieu. Dit doe je door bijvoorbeeld computers, printers en verlichting buiten kantoortijden uit te schakelen, het aanschaffen van energie besparende bedrijfsmiddelen en het nadenken bij de aanschaf van een auto over het energielabel.
 

Daarnaast kan je nadenken over het verder isoleren / energiebesparender maken van je bedrijfsruimte of woning. Zo is er bijvoorbeeld zonwerende folie op de markt, welke gedurende de zomer 58% meer warmte buiten houdt dan zonder de folie (minder airco verbruik) en gedurende de winter 33% meer warmte binnenhoudt. Één van onze cliënten is hierin gespecialiseerd en kan u bij het maken van een besparingsberekening over adviseren.


Compenseren van (onvermijdelijke) CO2-uitstoot
Ondanks alle inspanningen die een onderneming doet om energie te besparen, kunnen er toch broeikasgassen via het bedrijf ontstaan. Deze uitstoot kan gecompenseerd worden door maatregelen die het CO2-evenwicht in de atmosfeer herstellen. Een paar voorbeelden hiervan zijn:

  • Het planten van bomen - Bomen nemen CO2 op uit de lucht en gebruiken het om te groeien. Op deze manier helpt de aanplant van nieuwe bossen om het broeikaseffect tegen te gaan.
  • Investeren in duurzame energie - Compenseer milieubelastende activiteiten in milieuvriendelijke activiteiten. Denk aan een windmolenpark of een terrein vol zonnepanelen.


Investeren in duurzame energie
Duurzame energie wordt opgewekt via natuurlijke bronnen zoals zon, wind, water en biomassa. In vergelijking met 'grijze' energie, komen bij de productie van groene energie komen minder schadelijke stoffen vrij die een negatief effect hebben op het milieu en het klimaat. Met de inkoop van groene energie verminderen ondernemingen de milieubelasting van hun bedrijf. Vormen van duurzame energie zijn:

 

  • Zonne-energie
  • Windenergie
  • Bio-energie (hout en stro)
  • Waterkracht
  • Energie uit aarde en bodem (omgevingsenergie)

 

Ondernemers doen er goed aan om kritisch te kijken naar hun leverancier van elektriciteit, gas en brandstof. Groene energie is over het algemeen niet duurder dan de reguliere 'grijze' energie.  En overstappen is gemakkelijk. Zonnepanelen en warmtekrachtoplossingen vragen natuurlijk om een investering. Maar door de toenemende schaarste van fossiele brandstoffen, en de invloed hiervan op de prijzen, is dit de overweging waard.  Daarnaast bestaan er ook subsidies hiervoor.

 

Tevens bestaan er nu ook nieuwe vormen van duurzame energie. Een zeer nieuwe ontwikkeling zijn ramen welke water op kunnen warmen. 1m2 glas kan per dag zo’n 70 tot 100 liter water opwarmen, welke bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld de douche, de (vloer)verwarming, etc.  Dit een zeer duurzame oplossing en mooier dan bijvoorbeeld zonnepanelen of een zonneboiler.

 

Maatschappelijk verantwoord inkopen
Maatschappelijk verantwoord inkopen wordt ook wel ketenverantwoordelijkheid genoemd. Veel ondernemers letten bij het doen van inkopen hoofdzakelijk alleen op de prijs, de kwaliteit en de levertijd van een product. In toenemende mate nemen bedrijven echter ook hun ‘ketenverantwoordelijkheid'. Als je dit doet, dan let je naast de hiervoor genoemde aspecten ook op sociale en milieu aspecten. Op deze wijze kan je effect uitoefenen op het gedrag van toeleveranciers, waardoor bijvoorbeeld leveranciers met misstanden op het gebied van arbeidsomstandigheden, rechten van werknemers en milieu minder opdrachten krijgen en gedwongen worden hun misstanden aan te pakken. Een voorbeeld hiervan wat op iedereen van toepassing kan zijn is het gebruik van FSC- keurmerk printerpapier. Ook wij maken hier op kantoor sinds kort gebruik van.
 

Vrijwillige inzet voor de samenleving

Uiteraard kan je ook op een andere wijze je maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door je bijvoorbeeld in te zetten voor de buurt en de maatschappij. Denk aan een cateraar die les geeft aan jongeren over gezond eten of een adviesbureau dat een zorginstelling helpt bij het schrijven van een businessplan. Deze vrijwillige inzet voor de samenleving staat bekend als maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO).


Conclusie
Maatschappelijk Verantwoordelijk Ondernemen kan veel voordelen opleveren. Zowel voor de samenleving als het milieu, maar ook voor jezelf als ondernemer. Deze voordelen zijn zowel financieel als immaterieel van aard en hoewel veel voordelen op dit moment mogelijk nog niet meetbaar zijn, kan je door nu al bewust rekening te houden met de gevolgen van beslissingen en het bepalen van een beleid op dit gebied mogelijk voordeel behalen ten opzichte van andere ondernemingen in de branche die nog niet bekend zijn met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
 

Veel bedrijven zijn er al mee bezig en indien je denkt dat ook dit voor jou van toepassing kan zijn, dan willen we je graag van meer informatie op dit gebied voorzien. 

Terug