nieuws

Schenking op papier, denk aan de rente!

De papieren schuldigerkenning is een veelgebruikte manier om erfbelasting te besparen. Voorwaarde is dat de schenker jaarlijks daadwerkelijk rente betaalt. Het komt vaak voor dat dit niet gebeurt.

Lees verder

Duurzaam overtollige liquide middelen

Een IB-ondernemer zal met het oog op de bedrijfsvoering binnen de onderneming liquide middelen willen aanhouden. Om ze te beschouwen als ondernemingsvermogen dienen ze binnen de onderneming een functie te vervullen. Zijn de liquide middelen duurzaam overtollig, dan worden ze tot het privévermogen gerekend.

Lees verder

Krijg ik een ZEZ-Uitkering?

Werkte je in de periode van 7 mei 2005 tot en met 3 juni 2008 als zelfstandige, en ben je in die periode bevallen? Dan heb je destijds geen ZEZ-uitkering ontvangen, omdat er in die periode geen wettelijke regeling bestond voor zwangere zelfstandigen. 

Lees verder

Belastingplan 2018 naar de Tweede Kamer

19 september 2017 werd de miljoenennota, de Rijksbegroting en het Belastingpakket voor 2018 aangeboden aan de Tweede Kamer. Wij laten je graag de hoofdpunten zien.

Lees verder

Fikse fiscale aftrekpost bij elektrische bestelauto

Op de lijst van bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA), is vanaf 2017 ook de elektrische bestelauto toegevoegd.

Lees verder

Nieuw tarief voor vermogen box 3

Vanaf 2017 is de berekening van de belasting over je inkomsten uit je vermogen veranderd. Omdat de berekening op de voorlopige aanslag inkomstenbelasing niet voor iedereen duidelijk is, staan wij daar even bij stil.

Lees verder

Zzp'ers tot 1 januari 2018 buiten schot

Zoals aangekondigd heeft de Belastingdienst de controles bij zzp'ers op een laag pitje gezet.

Lees verder

Ontslagaanvraag nu volledig digitaal in te dienen

De ontslagaanvraag indienen kan op uwv.nl nu geheel digitaal. Hiervoor stelt UWV drie digitale formulieren beschikbaar. Dat meldt de Belastingdienst.

Lees verder

Wijziging teruggaaf btw bij oninbare vorderingen

Vanaf 1 januari 2017 gelden andere regels voor het aanmerken van een vordering als oninbaar en voor de manier waarop de betaalde btw kan worden teruggevraagd.

Lees verder

Zzp'er kan huur niet meer van winst aftrekken

In augustus bepaalde de Hoge Raad dat een zzp'er onder bepaalde voorwaarden zijn hele huur mag aftrekken van de winst. Voorwaarde was wel dat 10 procent van het huurhuis gebruikt zou worden als werkplek.

Lees verder

schenkingsvrijstelling wordt weer ingewikkeld

Vanaf 2017 wordt de eenmalige schenkingsvrijstelling weer verruimd naar € 100.000 én uitgebreid naar derden tussen de 18 en 40 jaar. Een nieuwe mogelijkheid is het kunnen spreiden van de vrijstelling over drie opvolgende kalenderjaren.

Lees verder

extra verhoging heffingsvrij vermogen voor ouderen vervalt in 2016

Heb je vermogen? Dan betaal je daar belasting over. Maar niet over je hele vermogen. Er geldt een vrijstelling. Dat wil zeggen dat je alleen belasting betaald over het deel van je vermogen dat boven een bepaald bedrag uitkomt. Dit bedrag heet heffingsvrij vermogen.

Lees verder

rekening-courantverhouding met de BV

Voor bijna iedere cliënt met een BV komt het voor: een rekening-courantverhouding. In feite is zo'n rekening-courantverhouding niets anders dan een lening met de BV: het bedrag dient terugbetaald te worden. Uiteraard dienen de voorwaarden voor deze leningsverhouding tussen dga en BV vastgelegd te worden in een schriftelijke overeenkomst.

Lees verder

Suppletie btw, doen!

Bij het opstellen van de jaarstukken blijkt er vaak een verschil te zijn tussen de verschuldigde btw en de afgedragen btw. Deze zogenoemde suppletie aangifte vind je achterin de jaarrekening. De fiscus controleert hier extra op. 

 

Lees verder

als je als ondernemer gaat scheiden

Als je als ondernemer gaat scheiden komen er veel zaken op je af, maar wat komt er nu precies bij kijken? Hieronder bespreken wij in grote lijnen welke stappen er te herkennen zijn.

Lees verder

kantoorruimte beschikbaar

Met ingang van heden hebben wij kantoorruimte beschikbaar op de eerste verdieping van De Binderij 3 (ons eigen kantoorpand dus).

Lees verder

niet hele jaar fiscale partners

Ben je niet het hele jaar getrouwd of voldoe je niet het hele jaar aan de voorwaarden voor fiscaal partnerschap? En sta je niet het hele jaar ingeschreven op hetzelfde adres? Dan ben je maar een gedeelte van het jaar fiscale partners. Je kunt dan voor de verdeling van inkomsten en aftrekposten ervoor kiezen om het hele jaar als fiscale partner te worden beschouwd. Je mag dan toch bepaalde inkomsten en aftrekposten verdelen.

Lees verder

verzuimboete bij niet of te laat doen of betalen belastingaanslagen

Sinds 1 januari 2011 kun je een verzuimboete krijgen als je je belastingaanslag niet, niet volledig of niet op tijd betaalt of indient. Mogelijk ontvang je hierover een brief.

 

De nieuwe regeling geldt voor iedereen. Belastingplichtigen die in 2010 hebben verzuimd bij de betaling van hun inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, ontvangen mogelijk een waarschuwingsbrief.

 

De verzuimboete staat los van eventuele kosten die de belastingdienst in rekening kan brengen als gevolg van maatregelen die ze moeten treffen om je belastingschuld te innen.

Lees verder

loop de verzekeringsportefeuille na

Het is raadzaam om minstens eenmaal per jaar na te gaan of de verzekeringen nog aansluiten bij de huidige risico's die je loopt. Daarbij kan worden gekeken of er nog voldoende dekking is, of de verzekering nog wel nut heeft of een private verzekering wellicht goedkoper is dan een publieke, of bepaalde risico's  c.q. aansprakelijkheden wel verzekerd zijn, etc.

Lees verder

successierecht: de meest gehate belasting, maar je kunt er iets aan doen

Het successierecht is de meest gehate belasting, gevolgd door accijns op brandstoffen. Opvallend is dat jong én oud de erftaks of ‘sterftaks’ het scherpst veroordelen. Het idee dat de staat nog ‘een graai’ doet nadat er al een leven lang belasting over het vermogen is betaald, stuit alle generaties tegen de borst. Je kunt er echter iets aan doen. Lees daarom niet alleen dit artikel, maar ook het artikel: erfbelasting besparen

Lees verder

de erfenis, zó zit het!

Volgens het huidige erfrecht krijgt de langstlevende van een echtpaar de beschikking over de hele erfenis. De kinderen krijgen nog niets in handen, ze houden hun erfdeel tegoed. Pas na het overlijden van beide ouders is de volledige nalatenschap voor hen. Dit is zoals de meeste paren het willen en daarom is het zo in de wet vastgelegd.

Lees verder

lenen van de bv: tegen welke rente?

Leen je geld van je vennootschap, dan moeten de voorwaarden van de lening ‘zakelijk’ zijn. Je vennootschap moet je dan een zakelijke rente in rekening brengen. Maar wat is een zakelijke rente? En leen je als aandeelhouder of als werknemer?

Lees verder

maatschappelijk verantwoord ondernemen

Hoewel veel ondernemers op de één of andere manier reeds een bijdrage trachten te leveren aan wat zo mooi genoemd wordt ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ is dit toch nog een onderwerp waarvan veel ondernemers denken “wat moet ik ermee en heeft dit wel zin voor mij”. In dit nieuwsitem willen wij je bekend maken met de term “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen”, waarom het ook voor jou belangrijk kan zijn en op welke manier je een bijdrage kan leveren.

Lees verder

Wanneer neem je een incassobureau in de arm?

In de huidige economie is het heel normaal geworden om facturen als ze binnenkomen niet direct of binnen de gestelde betaaltermijn te betalen. Iedereen heeft het financieel iets minder ruim gekregen. Als zelfstandig ondernemer zijnde, die moet leven van deze inkomsten, kan het zeer onwenselijk zijn om lang(er) op het geld te moeten wachten. Per slot van rekening zijn de diensten/producten vaak al geleverd.  Je schakelt een incassobureau in als je niet- of slecht betalende klanten hebt.

Lees verder

aftrek kosten van een werkruimte in je woning

Je hebt een huur- of koopwoning en je gebruikt een deel ervan voor je onderneming. Als je een pand huurt of koopt voor bewoning, wil je misschien een deel ervan voor uw onderneming gaan gebruiken. Je richt een klein gedeelte, bijvoorbeeld een zolderkamer, in als atelierruimte. Of je gaat de garage gebruiken als werkplaats.

Lees verder